_من به همکارم:  دسته رسید من روی میز شما نیست؟


_همکارم با لحن خاصی: دست من نیست، اگه پیش من بود بهت میدادمش!


_من!!!