روز خوب


یه صبح خوب صبحی ست مثل امروز که آبدارچی بعد از چند روز اومده و روی میزت یک چای داغ منتظرته و رییس ت چند شاخه گل یاس برات گذاشته که تو با نسیم خنک هوای بارونی که از پنجره توی اتاق سرک میکشه یه روز خوب را شروع کنی...

بعد به این فکرکنی که چقدر رییس ت را با همه جدیت ش دوست داری و دلت بخواهد جلوی همکارات بپری بغلش کنی:) !