استاد می گفت: مثل میوه ها که خدا هرکدوم را مخصوص یک فصلی قرار داده، برای هر ماهی هم دعای خاصی سفارش شده!