تظاهر به عادی بودن یعنی داشتن لبخند بر لب وقتی میل به گریه دارد ادم را میکشد!

                                                                                                                                                     پائولو کوئیلو