خوبم (:(


تظاهر به عادی بودن یعنی داشتن لبخند بر لب وقتی میل به گریه دارد ادم را میکشد!

                                                                                                                                                     پائولو کوئیلو۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان