عاقل باش قلبِ من

خسته ای دیگر

کندتر از پیش می زنی!
پ:از کتاب خاطره ای در درونم است