با اشک به شوهرش التماس می کرد: گریه کن! فکرمی کنی چرا زنها بیشتر مردها عمر میکنند؟!

هق هق امانش نداد...

: چون....چون... دردهای قلب شون را با اشک می ریزند بیرونُ نمیگذارن قلبشون سنگین بشه

... با التماس و اشک: گریه کن نمیخوام بیشتر از تو زنده بمونم!