پدر دختر 2 ساله: ناز دخترم رو برم، خانوم بابا، عشق بابا و....(چندتا بوسه )

مادر (به اعتقاد خودش مومنه)پدر دختر 2 ساله: انقدر این بچه را بوس نکن لوس میشه!

من(توی ذهنم): این بچه است! 2سالشه! دختره! محبت نبینه از پدرش ...!!!