از کجای این دنیا نگاهم می کنید؟

 من به آسمان نگاه می کنم و حس می کنم نزدیکم هستید

لبخندتان را حس می کنم وقتی که برای هزارمین بار قول می دهم خوب باشم

نگاهتان را حس می کنم وقتی دستم را روی سینه ام میگذارم و قلبم می سوزد

من با خودم فکر می کنم حتما می گویید: آرام باش! دنیا که ماندنی نیست.نگاه و لبخند ما پاسخ دلتنگی های توست.ما را دوست داری؟

نگاه و لبخندتان را حس می کنم که تاییدیه اشک هایم می شوند.

من با خودم فکر می کنم حتما می گویید: ما هم تو را دوست داریم، آرام بگیر...