استاد وسط حرف های امروزش جمله ای گفت که من را حسابی ترساند!

 به نقل از "آیت ا... بهجت":

                                       همه ما شمر بالقوه ایم!